Công nghệ kỹ thuật xây dựng

                                                                  

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


 

Tên chương trình  :   Kỹ thuật công trình xây dựng

Trình độ đào tạo   :   Đại học

Ngành đào tạo       :   Kỹ thuật công trình xây dựng                   Mã số: 52580201

Loại hình đào tạo :   Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

    Đào tạo kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có liên quan đến công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, đặc biệt là ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực Nam  bộ và cả nước

1.2. Mục tiêu cụ thể: Sau khi học xong chương trình  sinh viên có khả năng:

1.2.1. Kiến thức:

     Vận dụng được các kiến thức đại cương, cơ sở và chuyên ngành để giải quyết  độc lập, sáng tạo các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.

1.2.2. Kỹ năng:

- Thiết kế được các công trình xây dựng dân dng và công nghiệp.

- Lập được biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công được các công trình xây dng dân dụng công nghip đạt tiêu chí kỹ thuật.

- Sử dụng được các phần mềm chuyên dùng trong tính toán, quản lý ngành xây dựng.

- Sử dụng được tối thiểu một ngoại ngữ đạt bậc 3 (Tương đương B1 theo khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu) để nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả.

1.2.3. Thái độ

- Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Có tinh thần trách nhiệm, luôn chủ động, sáng tạo trong công việc được giao.

- Có ý thức chấp hành kỷ luật, tác phong công nghiệp.

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

1.2.4. Khả năng nghề nghiệp: Sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc:

- Tư vn, thiết kế ti các đơn vị có chức năng phù hợp trong nước và nước  ngoài.

- Làm c công việc k thuật, qun lý cht lượng, tại c đơn vị sn xut trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghip.

- Làm việc các cơ quan qun lý có liên quan đến ngành xây dựng.

- Ging viên Kỹ thuật xây dựng công trình tại các trường Đi học, Cao đng, Trung học chuyên nghiệp.

- Nghiên cứu khoa hc thuộc các lĩnh vực về chuyên ngành xây dựng ở các Vin nghiên cứu, c trung tâm nghiên cứu.

2. Thời gian đào tạo: 4,5 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 165 tín chỉ (TC), chưa bao gồm học phần giáo dục thể chất (135 tiết) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết). Cụ thể:

KHỐI KIẾN THỨC

Kiến thức

bắt buộc

Kiến thức tự chọn

Tổng

Kiến thức giáo dục đại cương

39

4

43

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

118

4

122

- Kiến thức cơ sở ngành

46

2

 

- Kiến thức ngành

59

2

 

- Thực tập

3

 

 

- Đồ án tốt nghiệp

10

 

 

Tổng khối lượng

157

8

165

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương

5. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp:

5.1. Quy trình đào tạo: Theo học chế tín chỉ.

            Thực hiện qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Điều kiện tốt nghiệp: Kết thúc khóa học, những sinh viên có đủ các điều kiện sau thuộc diện xét tốt nghiệp và được công nhận tốt nghiệp:

- Tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo.

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên.

- Điểm rèn luyện phải đạt từ loại khá trở lên.

- Có trình độ ngoại ngữ 2 đạt trình độ bậc 3 (Tương đương B1 theo khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu).

- Có chứng chỉ tin học ứng dụng đạt trình độ A.

- Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục Thể chất.

- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

6. Thang điểm:  10/10

7. Nội dung của chương trình đào tạo:

Stt

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

Tổng
số

LT

TH

7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

43

40

3

 

7.1.1. Lý luận chính trị

10

10

 

 

1

Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

5

 

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

 

 

3

Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

3

3

 

 

7.1.2. Khoa học xã hội, Nhân văn, Nghệ thuật

7

6

1

 

 

Phần bắt buộc

6

4

 

 

1

Pháp luật đại cương

2

2

 

 

2

Thực tập nhận thức

1

0

 1

 

3

Tin học đại cương

2

2

 

 

 

Phần tự chọn (chọn 1 học phần)

2

2

 

 

1

Nhập môn hành chính nhà nước

2

2

 

 

2

Logic học

2

2

 

 

7.1.3. Ngoại ngữ

9

9

 

 

1

Tiếng Anh 1

3

3

 

 

2

Tiếng Anh 2

3

3

 

 

3

Tiếng anh chuyên ngành xây dựng

3

3

 

 

7.1.4. Toán học - Khoa học tự nhiên

17

15

2

 

 

Phần bắt buộc

15

15

2

 

1

Toán cao cấp A1

3

3

 

 

2

Toán cao cấp A2

3

3

 

 

3

Toán cao cấp A3

3

3

 

 

4

Vật lý đại cương

3

3

 

 

5

Hoá đại cương

3

3

 

 

6

Thí nghiệm Vật lý đại cương

1

 

1

 

7

Thí nghiệm Hóa đại cương

1

 

1

 

 

Tự chọn (chọn 1 học phần)

2

2

 

 

1

Phương pháp tính

2

2

 

 

2

Xác xuất thống kê

2

2

 

 

3

Qui hoạch tuyến tính

2

2

 

 

 7.1 5. * Giáo dục thể chất

 

 

 

135 tiết

7.1.6.  * Giáo dục quốc phòng

 

 

 

165 tiết

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

122

101

21

 

7.2.1. Kiến thức cơ sở ngành

47

44

3

 

 

Phần bắt buộc

45

42

3

 

1

Cơ lý thuyết

2

2

0

 

2

Sức bền vật liệu 1

3

3

0

 

3

Sức bền vật liệu 2

2

2

0

 

4

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

3

3

0

 

5

Kỹ thuật điện

2

2

0

 

6

Môi trường trong xây dựng

2

2

0

 

7

Cơ học kết cấu 1

3

3

0

 

8

Cơ học kết cấu 2

2

2

0

 

9

Cơ học đất

3

2

1

 

10

Trắc địa 

3

3

 

 

11

Vật liệu xây dựng

3

2

1

 

12

Địa chất công trình

2

2

0

 

13

Máy xây dựng

2

2

0

 

14

Autocad trong xây dựng

2

1

1

 

15

Lý thuyết đàn hồi

2

2

0

 

16

Thủy lực

2

2

0

 

17

An toàn lao động

2

2

0

 

18

Kỹ thuật nhiệt

2

2

0

 

19

Phương pháp số

2

2

0

 

20

Vẽ kỹ thuật trong xây dựng

1

1

0

 

 

Phần tự chọn

2

2

0

 

1

Sinh thái và môi trường

2

2

0

 

2

Kỹ năng giao tiếp

2

2

0

 

3

Phương pháp luận NCKH

2

2

 

7.2.2. Kiến thức ngành

62

58

4

 

 

Phần bắt buộc

60

56

4

 

1

Nền móng

3

3

0

 

2

ĐA Nền móng

1

1

0

 

3

Kết cấu Bê tông cốt thép 1

3

3

0

 

4

Kết cấu Bê tông cốt thép 2 + gạch đá

3

3

0

 

5

Đồ án  BTCT 1

2

2

 

6

Kết cấu thép 1

3

3

0

 

7

Kết cấu thép 2 + Gỗ

3

3

 

8

Đồ án kết cấu thép

2

2

0

 

9

Kỹ thuật thi công

4

4

0

 

10

Đồ án kỹ thuật thi công

2

2

0

 

11

Tổ chức thi công

3

3

0

 

12

Thực tập công nhân

2

0

2

 

13

Thông gió

2

2

0

 

14

Kinh tế xây dựng

3

3

0

 

15

Tin học ứng dụng ngành xây dựng

2

1

1

 

16

Kết cấu bê tông cốt thép đặc biệt

2

2

0

 

17

Chuyên đề kết cấu thép

2

2

0

 

18

Cấp thoát nước

2

2

0

 

19

Dự toán

2

2

0

 

20

Kiến trúc dân dụng

2

2

0

 

21

Đồ án bê tông cốt thép 2

1

1

0

 

22

Đồ án kiến trúc dân dụng

1

1

0

 

23

Đồ án tổ chức thi công

1

1

0

 

24

Kiến trúc công nghiệp

3

3

0

 

25

Thí nghiệm công trình

1

0

1

 

26

Chuyên đề thi công

2

2

0

 

27

Đồ án kiến trúc công nghiệp

1

1

0

 

 

Phần tự chọn

2

2

0

 

1

Quy hoạch đô thị

2

2

0

 

2

Kết cấu nhà cao tầng

2

2

0

 

3

Chuyên đề nền móng

2

2

 

 

7.2.3.Tốt nghiệp

13

 0

13

 

1

Thực tập tốt nghiệp

3

 

3

 

 2

Đồ án tốt nghiệp

10

 0

10

 

 

Tổng cộng toàn khóa

165

141

24

 

 

×
Tư Vấn Trực Tuyến HOTLINE: 0981.767.568 tuyensinh@mut.edu.vn Đề án tuyển sinh Đăng ký xét tuyển