Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Khu U - Trường ĐHCN Miền Đông
02516.554.777
dongduyninh@gmail.com

Lịch học các lớp Tin học