Phòng Kế hoạch - Tài chính

QL1A, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
(02516) 595.999
phongkhct@mut.edu.vn

GIỚI THIỆU PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

A. CHỨC NĂNG:

     Phòng Tài chính Kế hoạch là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghệ Miền Đông, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu. Phòng có chức năng tham mưu cho  Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu trong công tác xây dựng và quản lý tài chính của Trường, tổ chức thực hiện các quyết định về tài chính của Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu.

B. NHIỆM VỤ

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu về công tác quản lý hoạt động tài chính đúng pháp luật, đúng quy chế.

 - Lập các dự trù, kế hoạch thu – chi của Trường.

- Thu các khoản thu học phí, lệ phí của sinh viên, các khoản thu hợp pháp khác

- Thực hiện việc chi trả và tham mưu về vấn đề tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, giảng viên; chi trả học bổng, miễn giảm học phí,  các khoản chi phục vụ học tập, giảng dạy, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

- Thu - chi hộ các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, đồng phục cho sinh viên, giảng viên, cán bộ.

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.

- Phối hợp quản lý tài sàn cố định, công cụ dụng cụ, nhiên liệu của Trường.

- Tham gia trong việc thỏa thuận, thực hiện các Hợp đồng của Trường về giảng dạy, liên kết hoạt động, mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất.

- Thực hiện kê khai, quyết toán các loại thuế, phí.

- Tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ hiện hành

- Thực hiện các báo cáo thống kê theo quy định của Luật thống kê.

      - Phối hợp với đơn vị kiểm toán, thuế trong công tác kiểm toán, quyết toán thuế.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng có 5 nhân sự bao gồm

STT

HỌ TÊN

NHIỆM VỤ

1

Bà Phan Thị Kim Tuyến

(SĐT: 0939000605)

Trưởng phòng - Kế toán trưởng

2

Bà Lê Thị Thuý Hương

Kế toán học phí – TSCĐ, công cụ tài sản

3

Bà Trịnh Thị Ngọc Thuỷ

Kế toán lương - thuế thu nhập cá nhân

4

Bà Nguyễn Thị Tường Vy

Kế toán thanh toán

5

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Thủ quỹ

 

D. PHƯƠNG CHÂM LÀM VIỆC

“Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”