Giới thiệu

             

 GIỚI THIỆU CHUNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

* Chức năng: 

      Phòng Đào tạo trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, phát triển đào tạo hệ chính quy (bao gồm cả liên thông, liên kết). Tổ chức thực hiện quản lý quá trình đào tạo chính quy thuộc trách nhiệm và thẩm quyền được giao.

*  Nhiệm vụ:

 1.  Tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo, xúc tiến, giới thiệu và quảng bá ngành và các chuyên ngành đào tạo. Phối hợp với phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.  Đề xuất với Hiệu trưởng ban hành những quy định của Trường về quản lý quá trình đào tạo hệ chính quy và các hệ khác được giao.

3.  Đề xuất chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh cho hệ đào tạo chính quy theo quy định hiện hành. Chia lớp sinh viên trên cơ sở danh sách trúng tuyển.

4.  Chủ trì tổ chức tiếp nhận, bố trí, sắp xếp sinh viên chính quy trúng tuyển vào các lớp theo quy định của Trường. Tiếp nhận, quản lý, kiểm tra hồ sơ sinh viên.

5.  Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt quy hoạch chương trình, kế hoạch phát triển đồng bộ hệ đào tạo chính quy tập trung theo yêu cầu của Trường.

6.  Xây dựng trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập theo kỳ và năm học cho hệ được phân công. Lập thời khoá biểu giảng dạy, học tập và lịch thi học phần của hệ chính quy. Thông báo nhiệm vụ giảng dạy cho các bộ môn thông qua khoa. Xây dựng kế hoạch và thực hiện điều phối sử dụng giảng đường cho hệ chính quy.

7.  Phối hợp với phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng thực hiện công tác khảo thí theo quy định của Bộ.

8.  Phối hợp với Ban thanh tra giáo dục tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy, thực hiện chế độ công tác của giáo viên; chấp hành quy chế đào tạo của sinh viên.

9.  Đề xuất, lập kế hoạch và tổ chức chương trình thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khoá cuối; hướng dẫn thực tập nghiệp vụ, chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên, học sinh hệ chính quy; Đầu mối tổ chức thi, chấm thi tốt nghiệp cho sinh viên, học sinh. Chuyển điểm thi tốt nghiệp của hệ chính quy cho phòng Công tác sinh viên và các Khoa.

10.  Quản lý phôi bằng và làm thủ tục cấp bằng tốt nghiệp hệ chính quy. Xác minh tính hợp pháp về văn bằng của sinh viên, học sinh hệ chính quy khi có yêu cầu.

11.  Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về đào tạo: Tuyển sinh, tổ chức thi học phần, thực tập tốt nghiệp trong toàn trường. Phối hợp với phòng công tác sinh viên chỉ đạo nghiệp vụ đối với giáo vụ các Khoa và Bộ môn.

12. Quản lý lưu trữ bài thi và điểm thi tuyển sinh của hệ chính quy.

13. Đầu mối phát động phong trào giáo viên dạy giỏi, tổ chức thi giáo viên dạy giỏi làm cơ sở cho bình xét các danh hiệu thi đua nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên trong Trường.

14. Thẩm định và xác nhận số giờ giảng của giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý của phòng  làm cơ sở để phòng tổ chức cán bộ thanh toán chế độ giảng vượt giờ cho giảng viên.

15. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, tài sản được giao theo quy định pháp luật hiện hành và của Trường.

16.  Quản lý kết quả học tập của sinh viên. Cung cấp dữ liệu để xét ngừng học, thôi học, xét công nhận tốt nghiệp, làm thủ tục cấp phát bằng tốt nghiệp.

17.  Làm đầu mối phối hợp với các Trung tâm Giáo dục quốc phòng để tổ chức và quản lý việc giảng dạy các môn Giáo dục Quốc phòng cho học sinh, sinh viên hệ chính quy.

18. Chủ trì tổ chức khai giảng, bế giảng, cấp phát bằng tốt nghiệp cho hệ chính quy.

 

Điện thoại liên hệ: (0251).6253.888