Quy trình quản lý đào tạo

 

            QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

STT

TÊN QUY TRÌNH

LIÊN KẾT

GHI CHÚ

1

Tổ chức dạy và học

Xem tại đây

 

2

Đăng ký khối lượng học tập

Xem tại đây

 

3

Rút bớt học phần

Xem tại đây

 

4

Xin đăng ký học lại

Xem tại đây

 

5

Xin nghỉ học tạm thời

Xem tại đây

 

6

Xin học lại

Xem tại đây

 

7

Xin chuyển trường

Xem tại đây

 

8

Xin học ngành hai (Song ngành)

Xem tại đây

 

9

Đăng ký thực tập tốt nghiệp

Xem tại đây

 

10

Xin bảo lưu kết quả học tập

Xem tại đây

 

11

Xét và công nhận tốt nghiệp

Xem tại đây

 

12

Mở thêm lớp học phần ngoài kế hoạch

Xem tại đây

 

13

Điều chỉnh học phần

Xem tại đây

 

14

Mở học phần mới

Xem tại đây

 

15

Quản lý hồ sơ dạy học

Xem tại đây

 

16

Điều chỉnh thời khóa biểu lớp học phần

Xem tại đây

 

17

Tham quan thực tế, ngoại khóa

Xem tại đây

 

18

Xây dựng ctđt và điều chỉnh cập nhật ctđt

Xem tại đây

 

19

Quản lý đề cương chi tiết học phần

Xem tại đây

 

20

Đăng ký sử dụng phòng học, giảng đường

Xem tại đây

 

21

Thực hiện giảng dạy

Xem tại đây

 

22

Quản lý cố vấn học tập

Xem tại đây