Kế hoạch giảng dạy online các lớp

 

                                                Kế hoạch giảng dạy online các lớp

Mã lớp

Tên môn học

Mã lớp

học phần

Lịch học

Giảng viên

Nội dung học

Thời gian học

Giờ

Thứ

Ngày

01161301

Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

030400020201

18h00-20h00

7

21/03/2020

 

Xem tại đây

21/03à30/05/2020

01161303

Tư tưởng Hồ Chí Minh

030400036501

18h00-20h00

7

21/03/2020

 

Xem tại đây

21/03à30/05/2020

01161303

Y học quân sự

030400039101

18h00-20h00

7

21/03/2020

 

Xem tại đây

21/03à30/05/2020

01161303

Các hệ thống trị liệu mới

030400003002

18h00-20h00

7

21/03/2020

 

Xem tại đây

21/03à30/05/2020

01161304

Các hệ thống trị liệu mới

030400003001

18h00-20h00

7

21/03/2020

 

Xem tại đây

21/03à30/05/2020

01161304

Mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

030400020202

18h00-20h00

7

21/03/2020

 

Xem tại đây

21/03à30/05/2020

01161304

Y học quân sự

030400039102

18h00-20h00

7

21/03/2020

 

Xem tại đây

21/03à30/05/2020

01161306

Quản lý dược bệnh viện

030800025401

18h00-20h00

7

21/03/2020

 

Xem tại đây

21/03à30/05/2020

01161306

Độ ổn định của thuốc

030800006001

18h00-20h00

7

21/03/2020

 

Xem tại đây

21/03à30/05/2020