Hội đồng sáng lập

 

 
 
 
 
 NGND.PGS.TS. HUỲNH VĂN HOÀNG
Chủ tịch Hội đồng Sáng lập
 (Nguyên là hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM)
 


TS. NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN    
P. Chủ tịch Hội đồng
Sáng lập

 


TS. NGUYỄN PHƯỚC
QUÝ QUANG
 P. Chủ tịch Hội đồng
Sáng lập

 
ThS. TRƯƠNG
THỊ PHƯƠNG GIANG
Thành viên
Hội đồng Sáng lập 
 
 
LÂM THỌ
Thành viên
Hội đồng Sáng lập